Podmínky pro zasídlení v Podnikatelském inkubátoru
Kolínský zámek

1.

Prostory Podnikatelského inkubátoru Kolínský zámek jsou určeny inovativním společnostem, která musí splňovat kritéria:

 • MSP s inovativním charakterem, jejichž hlavním předmětem podnikání je vývoj nových výrobků, technologií či služeb a jejich uvedení na trh
 • sídlo společnosti by mělo být na území Středočeského kraje (nejedná se o vylučovací kritérium)
 • upřednostňováni budou mladí začínající podnikatelé a důraz bude především kladen na inovativnost a reálnost záměru
 • úmyslně neuvádíme maximální přípustnou dobu podnikatelské činnosti předcházející vstupu do inkubátoru, jelikož všechny projekty a záměry jsou posuzovány individuálně a striktní stanovení tohoto ukazatele by mohlo vyřadit spoustu zajímavých projektů, které by jinak mohly být podpořeny
2.

Odborné zaměření činnosti žadatele není omezeno, avšak budou preferovány společnosti působící v některém z hi-tech oborů:

 • informační a komunikační technologie
 • environmentální technologie
 • nové materiály a technologie jejich výroby
 • výroba elektronických a optických přístrojů
 • strojírenské technologie
 • technologie pro zdravotnictví a farmacii
3.

Nevhodné aktivity

 • zemědělství
 • lesnictví
 • rybolov a akvakultura
 • průmysl uhlí
 • průmysl oceli
 • výroba syntetických vláken

Postup procesu příjímání firem

1.

Vstupní dotazník

Žadatel vyplní vstupní dotazník, který je umístěn na internetových stránkách, nebo si jej vyžádá osobně přímo v podnikatelském inkubátoru. Vyplněný dotazník předá osobně vedení podnikatelského inkubátoru, nebo jej odešle elektronicky. Na základě dotazníku bude žadatel kontaktován projektovým manažerem, (popř. ředitelem) organizace CEROP Kolín a bude vyzván ke vstupnímu pohovoru.

2.

Vstupní pohovor

Pohovor se odehrává mezi projektovým manažerem (popř. ředitelem) CEROP Kolín a uchazečem. Zaměřuje se především na oblast předpokladů uchazeče k přijetí do Podnikatelského inkubátoru Kolínský zámek, jeho inovační potenciál předmětu podnikání.

V průběhu pohovoru bude mít uchazeč možnost představit svou firmu, předvést svůj stručný podnikatelský záměr (má-li ho vypracovaný), jaké má důvody k podání žádosti o vstup do inkubátoru a uvede předběžný termín, kdy by měla být zahájena podnikatelská činnost. Dále sdělí své požadavky, které se vztahují k jeho přijetí (např. specifikace nájemních prostor, požadavky na zajištění technologií apod.).

Projektový manažer (popř. ředitel) seznámí žadatele s konkrétními informacemi ve vztahu k přijetí, zejména s volnými prostory a poskytne žadateli potřebné doklady a k podání žádosti.

3.

Podání žádosti o vstup do Podnikatelského inkubátoru Kolínský zámek

Žadatel předloží Žádost o přijetí projektovému manažerovi CEROP Kolín a přestaví mu detailně svůj podnikatelský záměr. Společně se Žádostí o přijetí je žadatel povinen předložit další doklady nezbytné pro posouzení o přijetí či nepřijetí. Nedílnou součástí je také předložení podnikatelského plánu. Jako vodítko při sestavování tohoto plánu může žadatel použít Vzorovou osnovu podnikatelského plánu, kterou mu dá manažer k dispozici.

Žádost se po vyplnění a předání stává důvěrným dokumentem. Údaje, které uvedete v žádosti a dokladech s ní souvisejících považujeme za důvěrné informace, nebo know-how žadatele a nebudeme je používat v rozporu s jejich účelem. Účelem je pouze posouzení žadatele ve věci přijetí a následné umístění v Podnikatelském inkubátoru Kolínský zámek.

4.

Doporučení/nedoporučení k zasídlení do Podnikatelského
inkubátoru Kolínský zámek

Projektový manažer CEROPu Kolín předloží veškeré podklady a informace schvalovací komisi, která rozhodne o přijetí/nepřijetí do Podnikatelského inkubátoru Kolínský zámek.

Rozhodnutí schvalovací komise sdělí projektový manažer žadateli písemně.

5.

Uzavření nájemní smlouvy

V případě rozhodnutí o přijetí žadatele do Podnikatelského inkubátoru Kolínský zámek dojde k uzavření nájemní smlouvy mezi žadatelem a příspěvkovou organizací CEROP Kolín.

Dokumenty ke stažení:

Postup a podmínky inkubace

Vzorová osnova podnikatelského plánu

Žádost o přijetí do CEROP

Čestné prohlášení – DE MINIMIS

 


Pozn.
V případě, že nebude žádný vhodný prostor volný k pronájmu, bude doporučený žadatel zařazen
do databáze a jakmile bude volný prostor k pronájmu, bude žadatel ihned kontaktován.