Podnikatelský inkubátor

Podmínky inkubace

Podmínky pro zasídlení v Podnikatelském inkubátoru Kolínský zámek

 1. Prostory Podnikatelského inkubátoru Kolínský zámek jsou určeny inovativním společnostem, která musí splňovat kritéria:

  1. MSP s inovativním charakterem, jejichž hlavním předmětem podnikání je vývoj nových výrobků, technologií či služeb a jejich uvedení na trh

  2. Sídlo společnosti by mělo být na území Středočeského kraje (nejedná se o vylučovací kritérium)

  3. Upřednostňováni budou mladí začínající podnikatelé

 2. Odborné zaměření činnosti žadatele není omezeno, avšak budou preferovány společnosti působící v některém z hi-tech oborů:

  1. informační a komunikační technologie

  2. environmentální technologie

  3. nové materiály a technologie jejich výroby

  4. výroba elektronických a optických přístrojů

  5. strojírenské technologie

  6. technologie pro zdravotnictví a farmacii

 3. Nevhodné aktivity:

  1. zemědělství

  2. lesnictví

  3. rybolov a akvakultura

  4. průmysl uhlí

  5. průmysl oceli

  6. výroba syntetických vláken

Postup procesu příjímání firem

 1. Vstupní dotazník

  • Žadatel vyplní vstupní dotazník, který je umístěn na internetových stránkách, nebo si jej vyžádá osobně přímo v podnikatelském inkubátoru. Vyplněný dotazník předá osobně vedení podnikatelského inkubátoru, nebo jej odešle elektronicky. Na základě dotazníku bude žadatel kontaktován projektovým manažerem, (popř. ředitelem) organizace CEROP Kolín a bude vyzván ke vstupnímu pohovoru.

 2. Vstupní pohovor

  • Pohovor se odehrává mezi projektovým manažerem (popř. ředitelem) CEROP Kolín a uchazečem. Zaměřuje se především na oblast předpokladů uchazeče k přijetí do Podnikatelského inkubátoru Kolínský zámek, jeho inovační potenciál předmětu podnikání. V průběhu pohovoru bude mít uchazeč možnost představit svou firmu, předvést svůj stručný podnikatelský záměr (má-li ho vypracovaný), jaké má důvody k podání žádosti o vstup do inkubátoru a uvede předběžný termín, kdy by měla být zahájena podnikatelská činnost. Dále sdělí své požadavky, které se vztahují k jeho přijetí (např. specifikace nájemních prostor, požadavky na zajištění technologií apod.). Projektový manažer (popř. ředitel) seznámí žadatele s konkrétními informacemi ve vztahu k přijetí, zejména s volnými prostory a poskytne žadateli potřebné doklady a k podání žádosti.

 3. Podání žádosti o vstup do Podnikatelského inkubátoru Kolínský zámek

  • Žadatel předloží Žádost o přijetí projektovému manažerovi CEROP Kolín a přestaví mu detailně svůj podnikatelský záměr. Společně se Žádostí o přijetí je žadatel povinen předložit další doklady nezbytné pro posouzení o přijetí či nepřijetí. Nedílnou součástí je také předložení podnikatelského plánu. Jako vodítko při sestavování tohoto plánu může žadatel použít Vzorovou osnovu podnikatelského plánu, kterou mu dá manažer k dispozici.

   Žádost se po vyplnění a předání stává důvěrným dokumentem. Údaje, které uvedete v žádosti a dokladech s ní souvisejících považujeme za důvěrné informace, nebo know-how žadatele a nebudeme je používat v rozporu s jejich účelem. Účelem je pouze posouzení žadatele ve věci přijetí a následné umístění v Podnikatelském inkubátoru Kolínský zámek.

 4. Doporučení/nedoporučení k zasídlení do Podnikatelského inkubátoru Kolínský zámek

  • Projektový manažer CEROPu Kolín předloží veškeré podklady a informace schvalovací komisi, která rozhodne o přijetí/nepřijetí do Podnikatelského inkubátoru Kolínský zámek. Rozhodnutí schvalovací komise sdělí projektový manažer žadateli písemně.

 5. Uzavření nájemní smlouvy

  • V případě rozhodnutí o přijetí žadatele do Podnikatelského inkubátoru Kolínský zámek dojde k uzavření nájemní smlouvy mezi žadatelem a příspěvkovou organizací CEROP Kolín.

  Pozn. V případě, že nebude žádný vhodný prostor volný k pronájmu, bude doporučený žadatel zařazen do databáze a jakmile bude volný prostor k pronájmu, bude žadatel ihned kontaktován.